Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement de Taaltovenaar

Wedstrijdreglement de Taaltovenaar(wedstrijd georganiseerd door MNM & Van Dale Uitgevers)

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor MNM/Van Dale Uitgevers. Indien er voor een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement is, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

  

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die MNM/Van Dale Uitgevers organiseert via haar website, andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

MNM is een merk van de Vlaamse radio- en televisieomroeporganisatie (VRT) NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1043 Brussel, A. Reyerslaan 52 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Brussel) onder het nummer 244.142.664.

Van Dale Uitgevers behoort tot de groep Veen Bosch & Keuning Uitg., Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen met ondernemingsnummer 0464 705 521.

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen deelnemen aan de wedstrijd van MNM/Van Dale Uitgevers, met uitzondering van medewerkers van de VRT/Van Dale Uitgevers en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat MNM/Van Dale Uitgevers ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan MNM/Van Dale Uitgevers voor de deelname aan de wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door MNM/Van Dale Uitgevers. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor 2 of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van MNM/Van Dale Uitgevers, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door MNM/Van Dale Uitgevers in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer MNM/Van Dale Uitgevers /VRT de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

  • te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van MNM/Van Dale Uitgevers /VRT en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);
  • te verwerken in radio- en televisieprogramma's en deze programma's op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart MNM/Van Dale Uitgevers /VRT tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

MNM/Van Dale Uitgevers is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

 

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. MNM/Van Dale Uitgevers kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat MNM/Van Dale Uitgevers /VRT bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7 Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door MNM/Van Dale Uitgevers bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.

 

5. Aansprakelijkheid van MNM/Van Dale Uitgevers

5.1. MNM/Van Dale Uitgevers is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. MNM/Van Dale Uitgevers is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 MNM/Van Dale Uitgevers is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is MNM/Van Dale Uitgevers niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan MNM/Van Dale Uitgevers niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan MNM/Van Dale Uitgevers de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan MNM/Van Dale Uitgevers de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens MNM/Van Dale Uitgevers

5.5 Indien MNM/Van Dale Uitgevers genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan MNM/Van Dale Uitgevers hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 MNM/Van Dale Uitgevers is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. MNM/Van Dale Uitgevers kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.7. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de VRT in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat MNM/Van Dale Uitgevers /VRT in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

 

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door MNM/Van Dale Uitgevers in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het beleid van MNM/VRT met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van de VRT, met name http://www.vrt.be/privacy-beleid.

Privacystatement van Van Dale: http://www.vandale.be/inhoudspaginas/colofon

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. MNM/Van Dale Uitgevers houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt MNM/Van Dale Uitgevers zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van MNM/Van Dale Uitgevers of van de VRT uit te sluiten.

MNM/Van Dale Uitgevers behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door MNM/Van Dale Uitgevers geleden schade (inclusief imagoschade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met MNM/Van Dale Uitgevers of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van MNM/Van Dale Uitgevers te worden gelezen als verwijzend naar zowel MNM/Van Dale Uitgevers als de medeorganisator(en).

 

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van MNM/Van Dale Uitgevers aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die MNM/Van Dale Uitgevers in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan MNM/Van Dale Uitgevers dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van MNM/Van Dale Uitgevers en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

 

10. Hoe en wanneer kun je meedoen

10.1 Deze wedstrijd is tijdelijk van aard en loopt van maandag 9 oktober t/m woensdag 22 november. Inzenden kan t/m donderdag 19 oktober 2017.

10.2 Je kunt deelnemen aan de wedstrijd door uiterlijk donderdag 19 oktober 2017 je zeswoordenzin in te sturen via de MNM-app.

10.3 De deelnemer mag meer dan 1 zin insturen.

 

11. Aanwijzing van de nominaties en winnaars

11.1 De jury van de wedstrijd wordt gevormd door Van Dale Uitgevers en MNM.

11.2 De jury nomineert een top 4 uit alle inzendingen en bepaalt de winnaar.

 

12. De winnaars

12.1 Volgende prijzen zijn beschikbaar:

  • 3x een boekenpakket twv. € 100
  • 1x een e-reader (inclusief proefabonnement bookchoice.com)en een boekenpakket twv. € 100 

 

12.2 Als je een van de 4 genomineerde inzenders bent, ontvang je uiterlijk 9/11/2017 persoonlijk bericht  waarin instructies staan voor het in ontvangst nemen van de prijs op het VRT-taalfeest REYERSTaal in de aula Pieter De Somer / KU Leuven op woensdag 22/11/2017 tussen 20 en 22 u. Enkel en alleen door je aanwezigheid op het VRT-taalfeest REYERSTaal in de aula Pieter De Somer / KU Leuven kun je de prijs in ontvangst nemen.